آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه

رسول نوری؛ زهرا حکیمی؛ اعظم مجیدفرد؛ پیام کبیری؛ فرزانه امین پور

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت‌ها و محدودیت‌های انسان در رابطه با شیوه‎ی کار با رایانه است. همچنین اصول ارگونومی ویژه‌ای وجود دارد که دانستن و عمل به آن‌ها برای کاربران رایانه ضروری است. با توجه به این که کتابداران به دلیل استفاده از رایانه در فرآیندهای کاری کتابخانه از جمله افرادی ...  بیشتر