موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

افسانه کریمی؛ یوسف مهدی پور؛ علی محمدپور؛ سمیرا پیروزان فر

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه‌ی سالم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌باشد و دانشگاه اصلی‌ترین رکن نظام تحقیقاتی محسوب می‌شود. البته در حال حاضر فاصله‌ی زیادی بین تولیدات علمی ایران با بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی موانع تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشکده‌های ...  بیشتر