میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار

سید محمد رضا باطنی؛ زینب سجادی؛ سید محسن حسینی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: مقررات و قوانین در حوزه‎ی اخلاق بیماران حایز اهمیت است، اما این مجموعه قوانین تحت عنوان «منشور حقوق بیمار» در قوانین ایران به صورت منسجم و کاربردی وجود ندارد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی بیماران بستری شده دربیمارستان‎های آموزشی شهر اصفهان از منشور حقوق بیماران بود.روش بررسی: این بررسی به صورت توصیفی- مقطعی در سه ماهه‎ی ...  بیشتر