تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران

سید جمال ا لدین طبیبی؛ محمد رضا ملکی؛ اباسط میرزائی؛ پریسا فرشید

دوره 7، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مقدمه: بهره‎گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه‎های بیمارستانی، باعث سنگین‎تر شدن کفه‎ی ترازوی هزینه‎ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت‎ها و پتانسیل‎ها، در راستای استفاده‎ی بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته‎اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه‎ی تأثیر ادغام بخش‎های بیمارستانی بر هزینه‎های ...  بیشتر