صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه

ناصر صدر ممتاز؛ زهرا آقارحیمی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: گردشگری پزشکی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه‌ی پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌نماید. با توجه به کم هزینه بودن و پر درآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه خود را بر این بخش صنعت متمرکز و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌ی گردشگری پزشکی با توجه به نظرات مدیران ...  بیشتر