بررسی رابطه‌ی بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنج‌گانه‌ی قدرت مدیران در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی شهر اصفهان

اسداله شمس؛ راحله سموعی؛ حبیبه پورریاحی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: مدیریت یکی از مهم‌ترین ارکان حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمان و از جمله بیمارستان است. قدرت نیز یکی از عمده‌ترین مفاهیمی است که ضمن معطوف ساختن تلاش‌های نظری و بنیادی، در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مدیرانی که منابع قدرت را می‌شناسند و آن را به کار می‌برند، دارای مدیریت اثربخش‌تر و عملکرد ...  بیشتر