ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود

میترا مومن‌زاده؛ الهام معظم؛ مهری سیروس؛ اصغر بکرانی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 51-56

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3799

چکیده
  مقدمه: ماموگرافی به عنوان مؤثرترین روش غربالگری و تشخیص ابتدایی سرطان پستان شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان از نظر تجهیزات و الزامات کیفی- فیزیکی و ارایه راهکارهای بهبود انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، کلیه مراکز ماموگرافی فعال دیجیتال شهر اصفهان (شامل 19 دستگاه در 17 مرکز) در ...  بیشتر

تقاضا وکشش جغرافیایی خدمات بستری سلامت در استان اصفهان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی

الهام معظم؛ فرامرز غلامی؛ نفیسه توکل؛ رفعت زاهدی فر

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 921-930

چکیده
  مقدمه: تأمین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در قالب سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع از اهداف مهم توسعه‌ی کشور می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین الگوی تقاضا و کشش جغرافیایی خدمات بستری در منطقه‌ی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت کمک به سیاست‌گذاری مبتنی بر شاهد جهت نیازسنجی، تخصیص بهینه‌ی منابع بستری و سطح‌بندی خدمات انجام ...  بیشتر

ارایه‌ی یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها

سمیرا نیکوکار؛ سعیده کتابی؛ الهام معظم

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA یا Data Envelopment Analysis) انجام شده است. همچنین به علت کیفی بودن بعضی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical Hierarchy Process) برای تبدیل داده‌های کیفی به کمی استفاده شده است.روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر