ارایه‌ی یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها

سمیرا نیکوکار؛ سعیده کتابی؛ الهام معظم

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA یا Data Envelopment Analysis) انجام شده است. همچنین به علت کیفی بودن بعضی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical Hierarchy Process) برای تبدیل داده‌های کیفی به کمی استفاده شده است.روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر