عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان

مهدی ابزری؛ علی شائمی؛ منصوره پورمیری؛ کریم آذربایجانی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: رفتار و فعالیت انسان‌‌ها ناشی از انگیزه‌‌ها یا نیاز‌های آنان است. مدیران با شناخت و پیش‌بینی انگیزه‌ها و نیاز‌های واقعی کارکنان خود می‌توانند به موقع و به طور صحیح به ارضای نیاز‌ها و انگیزه‌های آنان اقدام نمایند. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناخت عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام ...  بیشتر