روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس‌گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان

سید سلمان علوی؛ فرشته جنتی‌فرد؛ مهدی اسلامی؛ حسین رضاپور

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: مقیاس استفاده‌ی وسواس‌گونه از اینترنت یکی از جدیدترین و معتبرترین پرسش‌نامه‌ها در زمینه‌ی تشخیص اعتیاد اینترنتی است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی این مقیاس در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی– پیمایشی و از نوع مقطعی در سال 1388 بود. جامعه‌ی پژوهش 400 ...  بیشتر