بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران

محمد عرب؛ ابوالقاسم پوررضا؛ محمد رضا اشراقیان؛ رقیه خبیری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مقدمه: رویکرد بیمار محور و آینده‌نگر که بهداشت را بر درمان مقدم می‌داند، برای بهبود و ارتقای سطح خدمات و مراقبت‌ها نه تنها جریان آزاد اطلاعات بیماران را به رسمیت می‌شناسد، بلکه همزمان به مسأله حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات به عنوان یکی از خصوصیات سیستم بهداشت و درمان اهمیت می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات ...  بیشتر