آیا روشی برای مقایسه‌‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستان وجود دارد؟

محمد هادی؛ حانیه‌السادات سجادی؛ زینب‌السادات سجادی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مقدمه: اهمیت مقایسه‌ی عملکرد بیمارستان‌ها با استفاده از شاخص‌های بیمارستانی، لزوم بهره‌گیری از مدل‌های کاربردی را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستانی مراکز با استفاده از نمودار Pobon Lasso انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه‌ی توصیفی حاضر به صورت مقطعی و گذشته‌نگر در سال ...  بیشتر