نقش انبار داده‌ها در بهینه کردن مدیریت بیماری‌ها

مهتاب کرمی؛ مهدی ستایش برحقی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مدیریت بیماری مجموعه فعالیت‌هایی است که بر شناسایی افراد بیمار یا مستعد بیماری در جامعه و به کارگیری برنامه‌هایی برای پیش‌گیری از پیشرفت یا ظهور بیماری و در نتیجه سلامت جامعه متمرکز می‌باشد. در این راستا به کارگیری انبار داده‌ها به عنوان ابزار تصمیم‌گیری نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. انبار داده‌ها مجموعه‌ای است که با داشتن داده‌های ...  بیشتر