طراحی و اجرای نمونه‌ی اولیه‌ی پرونده‌ی تغذیه‌ای بیمار

علی‌محمد هادیان فرد؛ سمیم عبدالکریم؛ ارمغان باستانی؛ مجید کاراندیش

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: اطلاعات تغذیه‌ای به عنوان بخشی از اطلاعات پزشکی بیمار در فرآیند تصمیم‌سازی و مراقبت‌های پزشکی و حتی موارد قانونی، اهمیت دارد. با وجود اهمیت ثبت چنین اطلاعات ارزشمندی، توجه شایسته‌ای نسبت به ثبت این اطلاعات انجام نمی‌گیرد. این پژوهش با هدف طراحی نمونه‌ی اولیه‌ی پرونده‌ی تغذیه‌ای بیمار بستری و به کارگیری آن به منظور تعیین ...  بیشتر