رابطه‌ی ابعاد تناسب فرد- محیط با بروندادهای سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان

علی ناصری محمدآبادی؛ ابوالقاسم نوری؛ آزاده عسکری؛ رباب صادق؛ علی ستوده

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 1085-1094

چکیده
  مقدمه: تناسب فرد با محیط کار در دنیای در حال تغییر امروز، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شده است. آن‌چه حایز اهمیت است این است که در مدل تناسب فرد- محیط، افراد در سطوح مختلفی اعم از شغل، گروه کاری، سازمان و حرفه با سازمان خود هماهنگ می‌شوند. هدف پژوهش حاضر آزمودن نقش تناسب فرد- حرفه در چگونگی به دست آمدن تناسب فرد-شغل و فرد- سازمان ...  بیشتر

نقش میانجی تناسب فرد- سازمان و فرد- شغل، در رابطه‌ی میان انگیزه‌ی خدمت به خلق و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان

علی ناصری محمدآبادی,؛ ابوالقاسم نوری؛ آزاده عسکری؛ رباب صادق

دوره 9، شماره 5 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 733-743

چکیده
  م قدمه: نظریه‌ی انگیزه‌ی خدمت به خلق یکی از معدود نظریات انگیزشی است که به بررسی انگیزه در سازمان‌های دولتی و همبسته‌های سازمانی آن همچون عملکرد شغلی در بخش دولتی می‌پردازد. پژوهش‌های پیشین با تأکید بر تأثیر مستقیم انگیزه‌ی خدمت به خلق بر عملکرد، منجر به ایجاد نتایج ضد و نقیض گشته‌اند. در این پژوهش، استدلال شده است که تأثیر ...  بیشتر