الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماری سل (PPM TB DOTS) و سیستم اطلاعات و ارجاع بیماران در تبریز

سعید پوردولتی؛ کاظم اشجعی؛ سیمین خیاط‌زاده؛ مصطفی فرحبخش؛ مهران سیف فرشد؛ احمد کوشا

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین ارکان ارایه‌ی خدمات سلامت برای بیماران سلی به شمار می‌رود، ولی ارایه‌ی خدمات در این بخش به ویژه از نظر تأخیر در تشخیص، استفاده‌ی نادرست از داروهای ضد سل و عدم ثبت و نگهداری اطلاعات و آمار، نامطلوب می‌باشد.PPM TBDOTS (Public Private Mix in Tuberculosis Directly Observed Treatment Short course ) مؤثرترین استراتژی موجود برای کنترل سل می‌‌باشد. ...  بیشتر