بررسی میزان دسترس‌ پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات نمایه شده در مؤسسه‌ی اطلاعات علمی (ISI) در حوزه‌ی اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی

محمد کریم صابری؛ علیرضا Isfandyari مقدم

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: استنادهای وبی (URLs) به دلیل ماهیت متغیر، متزلزل و ناپایدار اینترنت در خطر زوال و نابودی قرار دارند و به راحتی می‌توانند محو شوند. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دسترس ‌پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات منتشر شده در مجله‌ی انجمن کتابداری پزشکی (JMLA یا Journal of the Medical Library Association) انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی ...  بیشتر