رویکردی انتقادی به مطالعات حوزه‌ی علم‌سنجی

غلامرضا حیدری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  چکیدهیکی از مهم‌ترین روش‌‌های کمی و حوزه‌های پژوهشی در کتابداری و علم اطلاعات، حوزه‌ی علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی است که در چهار دهه‌ی اخیر رشد فزاینده‌ای یافته است، به طوری که مطالعه در هر یک از مقوله‌های آن مستلزم بررسی نوشتارها و پژوهش‌های زیادی است. امروزه علم‌سنجی در توصیف، تبیین و پیش‌بینی وضعیت علمی پژوهشگران، گروه‌های ...  بیشتر