ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در

فاطمه روزبهانی؛ عباس شیخ طاهری؛ مهرداد فرزندی‌پور؛ فاطمه رنگرزجدی؛ زهره مبارک قمصری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: هدف فعالیت‌های آموزشی رشد آگاهی و توانایی‌های بالقوه‌ی انسان است. ارزیابی خدمات آموزشی نقش مؤثری در حصول کیفیت فعالیت‌های آموزشی و افزایش مهارت‌های فراگیران دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 85-1384 انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش ...  بیشتر