میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی برای معلولین جسمی- حرکتی از دیدگاه کارشناس معماری، مسؤولان کتابخانه‌ها و معلولین

فاطمه زندیان؛ ناهید بیات بداقی؛ فرهنگ فرخی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  چکیدهمقدمه: برای رشد و اعتلای فرهنگ یک جامعه، به مشارکت تمام افراد از جمله معلولین جسمی- حرکتی نیاز است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی بود. جامعه‌ی پژوهش تعداد 142 نفر از معلولین شهر زنجان، ...  بیشتر