اندازه‌گیری کارایی نسبی خدمات درمانی بیمارستان‌‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌‌‌ها (Data Envelopment Analysis)

اکبر عالم تبریز؛ مهدیه ایمانی‌پور

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: کارایی یک مفهوم نسبی است و برای سنجش آن باید عملکرد واحد‌های اقتصادی صنعت در مقایسه با کارایی در شرایط بالقوه‌ی تولید قرار بگیرد تا مشخص گردد که کارایی واحد‌های تولیدی از مقدار مورد انتظار تا چه میزان فاصله دارد. بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی، جهت استفاده‌ی بهینه از امکانات و منابع موجود، ناگزیر از به کارگیری تجزیه و ...  بیشتر