جذب، اشتغال و آموزش مدارک پزشکی در استان اصفهان

سیما عجمی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: شاخص پذیرش دانشجو به طور اساسی به نیازهای جامعه در خصوص تخصص خاص و بستر مناسب آموزشی از قبیل تعداد استادان، فضای آموزشی، منابع آموزشی و تسهیلات آموزشی برای آن رشته‌ی تحصیلی بستگی دارد. بنابراین این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف تعیین شاخص پذیرش دانشجو، اشتغال و آموزش در مقاطع مختلف رشته‌ی مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

قوانین و خط‌مشی‌‌های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی به مراجع قضایی

لیلا قادری نانسا؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ احمد رضا رئیسی؛ ناهید توکلی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: بیمارستان‌‌ها مسؤولیت پاسخ‌گویی به تقاضا‌های قانونی برای واگذاری اطلاعات بهداشتی- درمانی را بر عهده دارند و این در حالی است که مسؤول حفاظت از اطلاعات بهداشتی- درمانی بیماران نیز هستند. هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه‌ی قوانین و خط‌مشی‌‌های مرتبط با افشای اطلاعات بهداشتی- درمانی برای مراجع قضایی در کشورهای منتخب و ایران ...  بیشتر