بررسی همپوشانی سنتی،‌ نسبی و درجه‌ی آزادی مرکب در دو پایگاه ‌داده‌ی PubMed و Scopus در زمینه‌ی موضوعی بیماری‌های قلبی- عروقی

محمدرضا علی‌بیک؛ روح‌انگیز جمشیدی‌ اورک؛ لیلا اصغری هینه‌آباد

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: تعیین میزان همپوشانی، روشی است که به مقایسه‌ی محتوای پایگاه‌های داده از جنبه‌ی کمی می‌پردازد. در این نوشتار میزان همپوشانی سنتی، نسبی و درجه‌ی آزادی مرکب پایگاه‌ داده‌ی رایگان PubMed و پایگاه داده‌ی غیر رایگان Scopus در مورد بیماری‌های قلبی- عروقی ارایه ‌می‌گردد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- کاربردی در فاصله‌ی زمانی بهمن‌ ...  بیشتر