بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه مؤسسه‌ی اطلاعات علمی

زهره میرحسینی؛ فتانه وهابی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: افزایش تولیدات علمی در سطح بین‌المللی، یکی از شاخص‌های ارزیابی کشورها در دنیای امروز است. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های داروسازی تیپ یک کشور (دانشکده‌های واقع در شهرهای اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد) در پایگاه اطلاعات علمی ISI (Institute for scientific information) در سال‌های 2006 الی 2008 می‌باشد ...  بیشتر