میزان و نحوه‌ی ‌به کارگیری مهارت‌های ارتباطی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

لعیا کریمی؛ ناهید بنی اقبال؛ شکوه تفرشی؛ رضا همایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: ارتباط به عنوان مهم‌ترین ویژگی لازم برای افراد شاغل توصیف شده است و حرفه‌‌ی کتابداری به دلیل ماهیت خود، نیازمند مهارت‌های ارتباطی کامل در کتابخانه‌ها است. شاید مهم‌ترین درسی که دانشجویان کتابداری باید در مورد توقعات استفاده کنندگان فرا گیرند، این است که چگونه بتوانند در روابط متقابل بین خود و جامعه نقش درستی ‌ایفا کنند. ...  بیشتر

بررسی میزان انطباق چکیده‌ی فارسی پایان‌نامه‌های دوره‌ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده‌نویسی (214 ISO)

احمد شعبانی؛ عصمت عسگری؛ رضا همایی؛ رسول سعادت

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: با توجه به ضرورت یکدستی و هماهنگی در ساختار چکیده‌ها و افزایش دقت، صحت و جامعیت آن‌ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت استاندارد چکیده‌نویسی (214 ISO) در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های دوره‌ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال‌‌‌های 87-1378 صورت گرفت.روش بررسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع کاربردی ...  بیشتر