مقایسه‌ی وضعیت واحد پذیرش بیماران بستری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و اهواز

فریبا قهرمانی؛ تقی شبان یامچی؛ مائده شجرات

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  مقدمه: پذیرش در واقع ورودی اصلی بیمارستان است و اولین ارتباط بیمار با بیمارستان از طریق واحد پذیرش صورت می‌گیرد. کارآیی این واحد زمانی مشخص می‌شود که اصول کلی چه از لحاظ تجهیزات و امکانات، چه از نظر تمامی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام گرفته در این واحد رعایت گردد.روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی در سال 1387 انجام شد. در این ...  بیشتر