کاربرد سیستم‌های هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های پزشکی: مزایا و چالش‌ها

فرحناز صدوقی؛ عباس شیخ طاهری

دوره 8، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

چکیده
  به دلیل پیچیدگی تصمیمات پزشکی، کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی جهت پشتیبانی از این تصمیمات افزایش یافته است. در این بین، نقش سیستم‌های هوشمند در یاری رسانی به پزشکان برجسته است. در این مقاله، به بررسی قابلیت این سیستم‌ها در پزشکی پرداخته شده است و مهم‌ترین چالش‌های به کارگیری این سیستم‌ها مورد بحث قرار گرفته است. محدودیت تکنولوژی، ...  بیشتر