ارزیابی شاخص توزیع پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی ایران

الهام طاعتی کلی؛ علی مشکینی؛ داود خراسانی زواره

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 548-557

چکیده
  مقدمه: عدالت در سلامت به معنای عدالت در توزیع تندرستی جامعه است. منظور از رعایت عدالت در سلامت، توجه به نیازهای سلامت همه‌ی افراد و اقشار جامعه بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی برآورد توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص به تفکیک رشته‌های تخصصی بر حسب جمعیت (000,100 نفر) در بیمارستان‌های ...  بیشتر