ارزیابی نرم‌افزارهای اطلاعات بیمارستانی در پاسخ به نیازهای دارویی بیماران جهت انجام مراقبت از خود

فاطمه رنگرز جدی؛ مهدی شاعری؛ محمدرضا رضایی مفرد

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: در مراقبت بهداشتی جامع، بر آموزش و مراقبت از خود، بیش از درمان تأکید می‌شود؛ این مراقبت به دنبال آن است که با افزودن بر آگاهی بیماران، کسب استقلال در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات فردی، تسریع سیر بهبود، تسهیل سازگاری با بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیماران را در پی داشته باشد. این امر، می‌تواند با توسعه‌ی فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی ...  بیشتر

رعایت اصول ثبت نسخه نویسی پزشکان در نسخ بیماران سرپایی بیمه شده سازمان خدمات درمانی شهر کاشان

مریم رنگرز جدی؛ فاطمه رنگرز جدی؛ محمد‌رضا رضائی مفرد

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: نسخه وسیله‌ی ارتباطی بین پزشک، داروساز و بیمار است و عدم رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در آن موجب مصرف نا‌به‌جای دارو، عدم استفاده‌ی کامل از داروهای تجویزی تداخلات دارویی و افزایش عوارض احتمالی می‌گردد. این تحقیق به منظور تعیین میزان رعایت اصول ثبت نسخه نویسی در نسخ بیمه‌ی خدمات درمانی شهر کاشان صورت پذیرفت. روش بررسی: مطالعه ...  بیشتر