شرکت‌های فروشنده‌ی نرم‌افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی و نیاز کاربران

مهرداد فرزندی‌پور؛ زهرا میدانی

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: نظر به اهمیت نقش کاربران در موفقیت یا شکست یک سیستم اطلاعات بیمارستانی و همچنین سهم شرکت‌‌های نرم‌افزاری به عنوان عرضه کننده‌ی «خدمات سیستم‌های اطلاعاتی» نه فقط «فروشنده‌ی محصولات»، این مطالعه با هدف ارزیابی سیستم‌‌‌‌‌‌های اطلاعات بیمارستانی بر اساس نیازهای کاربران در ایران انجام شده است. روش بررسی: از ...  بیشتر