ارزیابی طرح بیمه‌ی درمان روستاییان بر اساس وضعیت عمومی عدالت

محمود کاظمیان؛ مجید خسروی

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: به منظور تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی روستاییان، سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی کشور طرحی را تصویب نمود که به موجب آن، بیمه‌ی درمان روستاییان در سال 1384 به اجرا در آمد. در این پژوهش تلاش گردید که طرح بیمه‌ی درمان روستاییان با استفاده از شاخص مربوط به وضعیت عمومی عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی ...  بیشتر