ارزیابی عملکرد بیمارستان ‌هاشمی‌نژاد بر اساس معیار سنجش، تحلیل و مدیریت دانش الگوهای آموزش و بهداشت- درمان Malcolm Baldrige

محمد رضا ملکی؛ آزاده فاتح پناه؛ محمود رضا گوهری

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: دانش به عنوان ضروری‌ترین امتیاز شغلی، مهم‌تر از تأسیسات و تجهیزات است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها یا باید به نوآوری بپردازند و یا از صحنه‌ی رقابت محو شوند، توانایی یادگیری، سازگاری و تغییر، مهم‌ترین اصل ادامه‌ی حیات تلقی می‌شود. از این‌رو این مقاله با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان ‌هاشمی‌نژاد بر اساس معیار سنجش، تحلیل ...  بیشتر