نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره‌ی اهمیت استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان، پیش‌نیازهای به کارگیری و معیارهای انتخاب آن

محمد حسین حیوی حقیقی؛ محمد دهقانی؛ سعید حسینی تشیزی؛ بهزاد عسگری؛ مصطفی رئیسی

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 471-478

چکیده
  مقدمه: به دلیل این که بیمارستان‌ها ارایه دهندگان اصلی مراقبت سلامت هستند، برای به کار گرفتن سیستم‏های اطلاعاتی سلامت به عنوان مؤسسات هدف در نظر گرفته می‌شوند. بیمارستان‌ها برای مدیریت نیازمندی‌های رو به افزایش خود به سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital information system یا HIS) اثربخش نیاز دارند. مطالعه‌ی حاضر اهمیت استفاده از HIS از دیدگاه ...  بیشتر