بررسی رابطه بین مشخصات دموگرافیک سرپرست اورژانس و ساختار، فرآیند و عملکرد بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حجت رحمانی؛ سید علی اصغر قریشی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 657-664

چکیده
  مقدمه: اورژانس بیمارستانی به عنوان یکی از شلوغ ترین بخشهای مراکز درمانی از گلوگاههایی است که بیشترین مراجعه مردم در روزها و ساعت‌های غیرمتعارف را شامل می شود. از این رو ساماندهی اورژانس ها از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. برای مدیریت موثر بخشهای اورژانس در سطوح مختلف، وجود ابزاری برای نظارت و سنجش عملکرد ضروری ...  بیشتر