رابطه‌ی ابعاد تناسب فرد- محیط با بروندادهای سازمانی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان

علی ناصری محمدآبادی؛ ابوالقاسم نوری؛ آزاده عسکری؛ رباب صادق؛ علی ستوده

دوره 10، 7 (ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت) ، اسفند 1392، ، صفحه 1085-1094

چکیده
  مقدمه: تناسب فرد با محیط کار در دنیای در حال تغییر امروز، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شده است. آن‌چه حایز اهمیت است این است که در مدل تناسب فرد- محیط، افراد در سطوح مختلفی اعم از شغل، گروه کاری، سازمان و حرفه با سازمان خود هماهنگ می‌شوند. هدف پژوهش حاضر آزمودن نقش تناسب فرد- حرفه در چگونگی به دست آمدن تناسب فرد-شغل و فرد- سازمان ...  بیشتر