ارتباط بین اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و شاخص‌‌‌های عملکرد بیمارستان‌‌‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان

محمود نکوئی مقدم؛ حدیث عرب‌پور؛ علی اکبر مجیدی؛ حمیدرضا ملایی

دوره 8، شماره 5 ، آذر و دی 1390

چکیده
  مقدمه: در دنیای امروز، با توجه به گستردگی رقابت و پیشرفت‌های تکنولوژی، باید کارکنان را برآن داشت تا بر مهارت‌‌‌های خود بیافزایند و از عقب ماندگی فردی جلوگیری نمایند و موجب بقا و بهبود عملکرد سازمان شوند. در این راستا، طرح مسیر ارتقای شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی تصویب گردید و در بیمارستان‌‌‌ها به اجرا گذاشته ...  بیشتر