طراحی سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک بر اساس روش Emergency Severity Index

فرامرز پوراصغر؛ جعفرصادق تبریزی؛ علیرضا علا؛ امین دائمی

دوره 11، شماره 5 ، دی 1393، ، صفحه 537-547

چکیده
  مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون کاربرد رایانه در حوزه بهداشت و درمان و ارائه مدل های تریاژ الکترونیک در برخی کشورها و با عنایت به توصیه سیستم تریاژ ESI -Emergency Severity Index به عنوان مدل مرجع تریاژ توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این مطالعه با هدف طراحی مدل بومی کشوری تریاژ الکترونیک انجام گردید. روش بررسی: سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک ...  بیشتر

تطابق داده‌های حاصل از گزارش مشتری‌ها و پرونده‌ی پزشکی در ارزیابی کیفیت فنی مراقبت‌های دوران بارداری

جعفر صادق تبریزی؛ کمال قلی پور؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مجتبی محمدزاده؛ مصطفی فرحبخش

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 128-137

چکیده
  مقدمه: ارزیابی کیفیت یکی از روش‌های مفید در ارتقای کیفیت خدمات سلامت می‌باشد، برای این امر جامعیت کیفیت و دقت داده‌های جمع‌آوری شده از اهمیت بالایی در فرایند ارزیابی برخوردار است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین میزان تطابق داده‌های جمع‌آوری شده درباره‌ی کیفیت فنی مراقبت‌های دوران بارداری از دو منبع گیرندگان خدمات و پرونده‌ی ...  بیشتر