وضعیت مشارکت پدیدآورندگان مقالات تألیفی مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390

رحمان معرفت؛ حمید کشاورز؛ حسن اشرفی ریزی؛ سمیه سیروسی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین وضعیت مشارکت نویسندگان مقالات در مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله‌ی سال‌های 1383 تا 1390 بوده است. روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و از نوع کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل همه‌ی مقالات مجله‌ی مدیریت اطلاعات سلامت (252 مقاله) از سال 1383 تا آذرماه 1390 و روش نمونه‌گیری، سرشماری است. پس ...  بیشتر