رضایت‌مندی بیماران بستری از خدمات ارایه شده در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان

سولماز سلامی؛ راحله سموعی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1097-1103

چکیده
  مقدمه: رضایت بیمار نقش مهمی در کاهش عوارض و شکایات بیمار و افزایش پیروی از درمان، کارایی و اثربخشی درمان دارد. این مطالعه‌ با هدف شناسایی رضایت‌مندی بیماران از خدمات ارایه شده در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان انجام گرفته است. روش بررسی: برای انجام این مطالعه‌ی توصیقی در سال 1388، 350 نفر از بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی ...  بیشتر