رابطه‌ی بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان (مورد کاوی)

زهره رئیسی؛ فرهاد سلیمیان؛ رضا نجاری؛ امیرحسین امیرخانی

دوره 8، (ویژه نامه ی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، اسفند 1390، ، صفحه 1104-1111

چکیده
  مقدمه: یکی از فرآیندهای مهم در رابطه با نیروی انسانی، فرآیند جامعه پذیری سازمانی افراد تازه وارد است، که اعضای جدید از آن طریق با ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری سازمان آشنا می‌شوند و خود را با فرهنگ سازمان هماهنگ می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه‌ی جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان ...  بیشتر