تحلیل روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر در کتاب‌های فارسی حوزه‌ی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتاب‌شناختی

سیدجواد قاضی میرسعید؛ مسعود محمدی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: سازمان‏دهی کاربرمحور اطلاعات، یکی از مهم‏ترین اهداف علوم کتابداری و اطلاع‏رسانی است. برای نیل به این هدف، IFLA (International federation of library associations) الگوی اف.آر.بی.آر. (Functional Requirements of Bibliographic Records یا FRBR) را ارایه کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل روابط کتاب‌شناختی کتاب‏های فارسی منتشره‌ی حوزه‌ی علوم پزشکی در فاصله‌ی سال‏های ...  بیشتر