میزان و نحوه‌ی ‌به کارگیری مهارت‌های ارتباطی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

لعیا کریمی؛ ناهید بنی اقبال؛ شکوه تفرشی؛ رضا همایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: ارتباط به عنوان مهم‌ترین ویژگی لازم برای افراد شاغل توصیف شده است و حرفه‌‌ی کتابداری به دلیل ماهیت خود، نیازمند مهارت‌های ارتباطی کامل در کتابخانه‌ها است. شاید مهم‌ترین درسی که دانشجویان کتابداری باید در مورد توقعات استفاده کنندگان فرا گیرند، این است که چگونه بتوانند در روابط متقابل بین خود و جامعه نقش درستی ‌ایفا کنند. ...  بیشتر