وضعیت سیستم اطلاعات و ارتباطات فوریت‌ها و حوادث در نظام سلامت کشور

سیدحسام سیدین؛ حانیه‌سادات سجادی؛ روح‌اله زابلی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: اطلاعات به ‌هنگام و ارتباطات صحیح نقش مهمی در آمادگی سازمان‌های بهداشتی درمانی در حوادث و بلایا دارد. مطالعه‌ی حاضر به شناسایی وضعیت ارتباطات و جریان اطلاعات فوریت‌ها و حوادث در نظام سلامت ایران پرداخته است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی در سال 1388 انجام گرفت. مدیران سلامت کشور در سه سطح ملی، استانی و ...  بیشتر