مطالعه‌ی علم‌سنجی و ترسیم نقشه‌ی تاریخ نگاری مقالات 20 نشریه‌ی برتر حوزه‌ی ژنتیک و وراثت در سال‌های 2008-2000

سیدحسین میرجلیلی؛ فریده عصاره

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: بررسی کمی تولیدات علمی، سیاست‌گذاری علمی، ارتباطات علمی دانش پژوهان، ردیابی انتشار اندیشه‌ها، ترسیم نقشه‌ی تاریخ نگاری وغیره، برخی از موضوعات حوزه‌ی علم‌سنجی است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی علم‌سنجی و ترسیم نقشه‌ی تاریخ نگاری مقالات 20 عنوان  نشریه‌ی برتر حوزه‌ی ژنتیک و وراثت در سال‌های 2008-2000 بوده است. روش بررسی: پژوهش ...  بیشتر