نقش واحد «تحقیق و توسعه» در سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه: یک مطالعه‌ی تطبیقی

حسین ابراهیمی پور؛ رضا دهنویه؛ مهدی جعفری؛ حمید اسمعیل زاده؛ سمیه نوری حکمت

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با توجه به وجود نظام ادغام آموزش و ارایه‌ی خدمات، درگیری این مدیران در کارهای مختلف و محدودیت دسترسی به اطلاعات کافی جهت تصمیم‌گیری است. از این‌رو، اتخاذ تدابیری در جهت فراهم شدن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری، حیاتی به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واحدهای ...  بیشتر