تولیدات علمی ایران در زمینه‌ی سرطان پستان در پایگاه مدلاین و مقایسه‌ی آن با سایر کشورهای خاورمیانه

محمدحسین بیگلو؛ سوسن شاه خدابنده؛ مسعود اسدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: شیوع بالای سرطان پستان در سنین پایین در ایران و مشکلات ناشی از این بیماری برای خانواده‌ها، لزوم انجام تحقیقات در این زمینه را بدیهی می‌نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تولیدات علمی ایران در زمینه‌ی سرطان پستان و مقایسه‌ی آن با سایر کشورهای خاورمیانه صورت گرفته است. روش بررسی: تحقیق حاضر توصیفی بوده، به کمک شاخص‌های ...  بیشتر