قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک پزشکی در کشورهای منتخب

ناهید توکلی؛ سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی؛ محمدرضا حبیبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی سلامت اهداف متعددی را برآورده می‌کند و باید برای برآوردن این اهداف نگهداری شود. این اهداف گوناگون بر مدت زمانی که اطلاعات سلامت باید نگهداری شوند، تأثیر می‌گذارند. از این‌رو مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی و مقایسه‌ی قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک سلامت در کشورهای منتخب و ارایه‌ی پیشنهادهایی برای ایران، انجام ...  بیشتر