علل کسورات اعمال شده از سوی بیمه‌ی تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رضا صفدری؛ مهتاب کرمی؛ مریم معینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391

چکیده
  مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمی‌شود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه‌ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می‌آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه‌ی تأمین اجتماعی در پرونده‌های پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی ...  بیشتر