بررسی انواع مدل های شایستگی مدیران بیمارستان‌ها

هادی حیاتی؛ الهام دادگر؛ علی جنتی

دوره 12، شماره 5 ، دی 1394، ، صفحه 671-680

چکیده
  مقدمه:  همه مدیران چهار وظیفه اساسی برنامه ریزی،سازماندهی، رهبری و کنترل را بر عهده دارند. مدیران باید شایستگی هایی را که آنها را قادر می سازد عملکردشان را به صورت اثربخش انجام دهند ،توسعه دهند. این شایستگی ها اغلب به صورت مدل های شایستگی نشان داده می شوند. هدف مطالعه حاضر شناسایی مدل های شایستگی مدیران بیمارستان ها  به منظور استخراج ...  بیشتر