مطالعه‌ی تطبیقی مفاهیم و کاربردهای پرونده‌ی سلامت فردی در کشورهای منتخب

فاطمه رنگرز جدی؛ مریم احمدی؛ فرحناز صدوقی؛ محمودرضا گوهری

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
  مقدمه: پرونده‌ی سلامت فردی، دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود را فراهم می‌نماید و با آموزش بیمار، تسهیل ارتباط پزشک- بیمار و حمایت از روش مراقبت از خود، ارتقای کیفیت مراقبت را موجب می‌گردد. هدف این تحقیق، مقایسه‌ی مفاهیم و کاربردهای پرونده‌ی سلامت فردی در کشورهای منتخب بود. روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی- تطبیقی در خصوص مفاهیم ...  بیشتر